Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af sekretær for dirigent og referent.

3. Valg af stemmetæller.

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før

    generalforsamlingen)

7. Budget og næste års kontingent

8. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

9. Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor samt suppleant for denne

11. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning, såfremt nogen ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse