Vedtægter for Lokalforeningen Unge for Ligeværd UFL-8800 / Viborg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Unge for Ligeværd – Viborg – Lokalforening under landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 2. Formål

Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med  særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle sine medlemmer, der ønsker at benytte sig af tilbudene. Aktiviteterne kan være:

1. at oplyse om unges vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og

    skriftlig information

2. at afvikle kurser for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning,

    kreativitet og virkelyst

3. at arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser

    som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.

4. at skabe et lokalt mødested

5. at skabe aktiv fritid

6. at styrke det sociale og kulturelle samvær

7. at udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som ikke er fyldt 40 år og som sympatiserer med Unge for Ligeværds formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent til UFL. Medlemmet har stemmeret på Landsforeningen Unge for Ligeværd – UFLs generalforsamling og Unge for Ligeværd – UFL Viborg’s generalforsamling.

Personer over 40 år kan optages som seniormedlemmer.
Seniormedlemmer har ikke stemmeret men kan af den valget bestyrelse udpeges til at side i klubbens bestyrelse.
Seniormedlemmer kan udpeges til bestyrelsen for 2år ad gangen og daltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 4. Bestyrelsen

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvis funktionsperiode er to år. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen sidder for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der vælges 4 suppleanter, som er på valg hvert år.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 5. Generalforsamlingen for lokalforeningen

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af sekretær for dirigent og referent.

3. Valg af stemmetæller.

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før

    generalforsamlingen)

7. Budget og næste års kontingent

8. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen

9. Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor samt suppleant for denne

11. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning, såfremt nogen ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 7. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

§ 9. Vedtægtsændringer og opløsning

Beslutning om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af opløsning overføres foreningens midler til Landsforeningen Unge for Ligeværd  UFL.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse